Přeshraniční dobrovolnictví / Cross-border volunteering

ÚvodPřeshraniční dobrovolnictví / Cross-border volunteering

Spolupráce s Německem

Díky naší lokaci a potenciálu k přeshraniční spolupráci jsme měli v minulosti i současnosti mnoho projektů, při nichž jsme se propojili s německými organizacemi. Tato spolupráce je velice obohacující pro obě strany a můžeme z ní čerpat mnoho zkušeností. Do Německa jezdíme pravidelně na stáže a exkurze, stejně tak naši němečtí sousedé k nám.

Jsme zapojeni i do vysílání a přijímání zahraničních dobrovolníků. Již několik let máme tu možnost hostit u nás v organizaci německého dobrovolníka na roční stáži. Stejně tak je možné skrze nás vycestovat i do jedné ze zahraničních organizací, pokud byste o to měli zájem.

Cooperation with Germany

Thanks to our location and potential for cross-border cooperation, we have had many projects in the past and in the present, in which we have connected with German organizations. This cooperation is very enriching for both parties and we can benefit a lot from it. We regularly visit Germany for internships and excursions, likewise our German neighbors come to us.

We are also involved in sending off and taking in foreign volunteers. For several years now, we have had the opportunity to host German volunteers in our organization on a one-year internship. Also, we have made it possible to travel to one of the foreign organizations we are working with, if you are interested.

Zusammenarbeit mit Deutschland

Dank unserer Lage und der Aussicht auf grenzübergreifende Zusammenarbeit hatten wir sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart eine Vielzahl an Projekten auf die Beine gestellt, durch welche wir gute Beziehungen zu unseren deutschen Partnerorganisationen aufgebaut haben. Eine mögliche Zusammenarbeit wäre sehr bereichernd für alle Involvierten und von großem Vorteil für uns. Wir besuchen Deutschland regelmäßig für Praktika und Ausflüge. Ebenso kommen unsere deutschen Partner zu uns.

Des Weiteren sind wir daran beteiligt Freiwillige über die Grenze nach Deutschland zu schicken und jene, die von dort kommen zu empfangen. Seit einigen Jahren haben wir die Moeglichkeit deutsch Freiwillige im Rahmen eines internationalen freiwilligen sozialen Jahres zu betreuen. Es ist außerdem möglich mit unserer Hilfe ins Ausland zu Reisen und dort für eine Firma zu arbeiten.

Vysílání do zahraničí

Pokud byste uvažovali nad dobrovolnickou stáží v cizině, je možné to zrealizovat. Zprostředkováváme hlavně výjezdy do Německa, kde si zvolíte organizaci, v níž byste rádi působili. V rámci dobrovolnické stáže vám organizace zajistí ubytování, jazykový kurz a dobrovolnickou pracovní náplň. Vás tato zkušenost nebude stát nic jiného, než čas, protože budete dostávat každý měsíc něco jako kapesné, z něhož si budete hradit bydlení a jídlo.

Working abroad

If you are considering voluntary internships abroad, it is possible to do so. We mainly arrange trips to Germany and help you find an organization where you would like to work. During the voluntary internship, the organization will provide you with accommodation, a language course and a volunteer job. You will be supported financially with a monthly pocket money to cover living expenses.

Arbeiten im Ausland

Falls du Interesse an einem internationalen freiwilligen sozialen Jahr hast, bist du bei uns genau richtig! Wir organisieren hauptsächlich Ausreisen nach Deutschland, und helfen dir eine Firma zu finden, für welche du arbeiten möchtest. Während deiner Zeit im Ausland stellt dir deine Zielfirma eine Unterkunft, einen Sprachkurs und einen Arbeitsplatz zur Verfügung. Du wirst monatlich mit einem Taschengeld unterstützt, mit welchem Verpflegung und Miete zu bezahlen sein sollte.

Němečtí dobrovolníci u nás

Přítomnost německého dobrovolníka ve Slunečnici, z.s. má už několikaletou tradici. Každý z těchto dobrovolníků má trošku jinou náplň, záleží na jeho zájmech a preferencích. Někteří z nich pomáhali přímo u nás v organizaci s asistencí lidem s mentálním postižením, někteří i na zámecké Kavárně – palačinkárně Na cestě. Jiní doučovali německý jazyk na základních školách, nebo docházeli do dalších sociálních organizací, kde třeba vypomáhali s tříděním šatstva pro osoby bez domova, s doučováním, s asistencí při workshopech a kreativních činnostech atd.

Dobrovolníci jsou v Děčíně ubytováni v docházkové vzdálenosti od Slunečnice, z.s. a dostávají kapesné, z nějž jsou většinou schopni poplatit veškeré jejich náklady i s bydlením.

Dobrovolníci zde mají možnost zažít si často poprvé skutečně samostatný život a postavit se na vlastní nohy. Budou mít příležitost seznámit se s ostatními dobrovolníky a navázat přátelství. Mimo to je Děčín velmi příjemné město, obklopené krásnou přírodou a skýtá mnoho možností, jak využít volný čas.

German volunteers in our country

Having a German volunteer in Slunečnice, z.s. has a long tradition. Each of these volunteers has had a slightly different working experience, depending on their interests and preferences. For example, they helped our organization directly with assistance for people with mental disabilities, some of them also in the chateau café – the On the Road pancake house. Others tutored the German language in schools, or went to other social organizations, where they helped with the sorting of clothes for the homeless, tutoring, assistance in workshops and creative activities, etc.

In Děčín, volunteers are accommodated within walking distance of Slunečnice, z.s. and receive pocket money, with which it is usually possible to pay all their expenses, including rent.

Volunteers here have the opportunity to experience living independently for the first time and to stand on their own two feet. They will have the opportunity to meet other volunteers and make friends. In addition, Děčín is a lively and hospitable town, surrounded by beautiful nature, which offers countless activities to do in one’s free time.

Deutsche Freiwillige bei uns

Deutsche Freiwillige zu betreuen hat bereits eine lange Tradition in Slunečnice, z.s. Jede/r Freiwillige/r hatte eine unterschiedliche Arbeitserfahrung und konnte diese auch ganz individuell gestalten. Einige halfen direkt in Slunečnice oder im Schlosscafé „On the Road Pancake House“ mit der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung. Andere machten sich an tschechischen Schulen, Sozialhilfezentren oder bei verschiedensten Werkstätten nützlich.

Freiwilligen in Děčin wird eine Unterkunft in Laufreichweite von Slunečnice und ein monatliches Taschengeld geboten, welches sämtliche Lebensunterhaltskosten decken sollte.

Wir bieten dir hier die Möglichkeit erstmals auf den eigenen zwei Beinen zu stehen und wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Du hast die Gelegenheit andere Freiwillige kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Zusätzlich bist du in Děčin in einer lebendigen Stadt an der Elbe, umgeben von den Bergen und Waldern der böhmischen Schweiz, welche zahllose Freizeitaktivitäten bieten.